HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW DRAFRENNEN TONGEREN
(goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24-02-2011)

I) Algemene bepalingen.
Onderhavig huishoudelijk reglement werd vastgesteld in overeenstemming met de statuten van de vzw Drafrennen Tongeren, hierna genoemd als “Drafrennen Tongeren” en de schikkingen in de Code der Draverijen van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen.
Waar in dit reglement de mannelijke vorm is gebruikt dient ook de vrouwelijke vorm gelezen te worden.


1. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren is bevoegd om te beslissen over alle problemen, die kunnen ontstaan aangaande de toepassing van dit Huishoudelijk Reglement, uitgezonderd de gevallen, die statutair werden voorbehouden aan de Algemene Vergadering of aan de organen van de Belgische Federatie met betrekking op de Code der Draverijen.

2. Onderzoekbevoegdheid van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren heeft het recht om onderzoeken te gelasten die zij nuttig acht, en om ze te leiden, één of meerdere van haar leden of van de plaatselijke commissarissen af te vaardigen of zelfs andere personen, die bij de zaak geen enkel rechtstreeks noch onrechtstreekse noch persoonlijke belangen hebben.
Naargelang de omstandigheden en de behoeften hebben de leden van de Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren het recht, voor de uitoefening van hun functies, bedienden aan te stellen als helpers, maar onder hun verantwoordelijkheid en met de goedkeuring van de andere leden van de Raad van Bestuur.


3.Toepassingsgebied.
De rechtsmacht strekt zich uit tot alle aanwezigen op de renbaan, die uitdrukkelijk of niet, met onderhavig reglement ingestemd hebben, in het bijzonder tot: de starters, de koerscommissarissen, de rechters van weging, de rechters van aankomst, de tijdopnemers, de (mede-)eigenaars, de artsen en de dierenartsen in dienstverband, drivers of jockeys, liefhebbers, leerlingen, stalhelpers, en tot elk lid, die door de koerscommissarissen gemachtigd is om zich binnen de omheining van de weegplaats te bevinden, de bookmakers en hun bedienden en de bezoekers.

4. Ratione personae
Elke persoon die onderworpen is aan de bevoegheid van de Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren zoals opgesomd in punt 3 van dit reglement wordt geacht dit reglement te kennen en onderwerpt zich hierdoor zonder enig voorbehoud aan alle bepalingen ervan en aan alle gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.
Elke persoon die onderworpen is aan de bevoegheid van de Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren zoals opgesomd in artikel 3 van dit reglement erkent de beslissingen die genomen werden door de Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren of door het orgaan dat hen vertegenwoordigt.
Elke beslissing die een verbod met zich meebrengt moet met spoed ter kennis worden gebracht van de belanghebber(-s).  Deze beslissing mag eventueel ter kennis gebracht van andere Belgische koersmaatschappijen of in het buitenland aan de autoriteiten, waarvan de bevoegheden overeenstemmen met deze van de Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren.


II) Het gebruik van de accommodaties.

5. Principieel gebruik / openingsuren.
De accommodaties staan exclusief ter beschikking van de aangesloten leden van de Drafrennen Tongeren en van de leden van de Belgische federatie voor Paardenwedrennen.
Het gebruiksrecht wordt enkel toegestaan door middel van een betaling van een bijdrage (vergoeding) waarvan het jaarlijks bedrag bij beslissing van de Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren wordt vastgelegd evenals de modaliteiten. De controle op de betaling van het gebruiksrecht wordt uitgeoefend door de aangestelden van de renbaan.
Personen/gebruikers van de accommodaties zijn verplicht zich te houden aan de regels betreffende het gebruik van de piste zoals aangeduid in punten 6, 7 en 8.
De toegankelijkheid van de accommodaties is terug te vinden op de website van de Drafrennen Tongeren onder de rubriek ‘Info piste’.

6. Huur van de boxen.
Iedereen die een box huurt op jaarbasis dient een contract te ondertekenen. Hij moet zich strikt houden aan de regels die vermeld zijn in dit reglement betreffende het afvalbeheer (punten 7 en 8).
De huurder is verantwoordelijk voor het afsluiten en onderhouden van zijn box(-en).
Bij het beëindigen van de huurperiode wordt een toestandsverklaring opgesteld. Latere vaststellingen van schade worden aan de hand hiervan afgehandeld.
De naam van de huurder zal op zijn box aangebracht worden door Drafrennen Tongeren en die mag onder geen enkele omstandigheid door de huurder verwijderd worden.

7. Periodieke gebruikers van de accommodaties.
Het is ten strengste verboden om afval op de grond te gooien.

8. Mestafval.
De gebruikers van de piste zullen de mest wat afkomstig is van de paarden waarvoor zij verantwoordelijk zijn, nooit achterlaten op de parkings.
De huurders van een box(en) zullen het afvalstro met mest uit hun box(en), terug meenemen of wegbrengen naar een hiervoor voorziene plaats, door Drafrennen Tongeren aangeduid.
In geen geval mag er plastiek voorwerpen en/of andere voorwerpen, die op geen natuurlijke manier afgebroken kunnen worden, in het mest liggen.

9. Trainingen
Dravers krijgen altijd voorrang.
Looprichtingen: op stap of in lichte draf: buitenkant piste en rechtsom. Draf op snelheid: binnenkant piste en linksom.
Het gebruik van een helm is verplicht voor iedereen die op de piste komt met een paard.
Alle paarden die niet ingeschreven staan op het programma tijdens een rendag maar getraind worden tussen de koersen moeten een trainingsnummer dragen. Dat nummer kan afgehaald worden bij de commissaris van weging. Voor de paarden die eigendom zijn van een lid van Drafrennen Tongeren zijn deze nummers gratis. Voor paarden die geen eigendom zijn van een lid van Drafrennen Tongeren zijn trainingsnummers beschikbaar mits de betaling van een vergoeding van € 5,00 per paard.
Bij elke overtreding zal de “Boete van de plaatselijke commissarissen” (code 63) toegepast worden.

10. Personenwagens
Personenwagens zijn te allen tijde verboden op de piste. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de wagens die expliciet toestemming kregen van de Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren. Deze toestemming kan alleen gelden voor wagens die rechtstreeks betrokken zijn met de organisatie van de rennen.

11. Uitzonderlijke weersomstandigheden.
In geval van uitzonderlijke weersomstandigheden zullen de openingsuren van de renbaan aangepast worden. Deze aanpassingen zullen via de website meegedeeld worden onder de rubriek ‘Info piste’.

12. Sancties
Overtredingen op dit huishoudelijk reglement worden vastgesteld door de beheerders van de renbaan of de personen die hiervoor aangesteld worden door de Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren en kunnen aanleiding geven tot het verbieden van elk gebruik van de accommodaties.

13. Fysiek en/of verbaal geweld.
Iedereen die zich op één of andere manier schuldig maakt aan fysiek en/of verbaal geweld kan met onmiddellijke ingang de toegang tot de renbaan ontzegd worden.

14. Verantwoordelijkheid van de renbaan.
De verantwoordelijkheid van de renbaan kan in geen geval verder reiken dan de burgerlijke aansprakelijkheid.
Voor het geval de gebruiker van de accommodaties hiervan uitbreiding wenst, dient hij hiervoor zelf in te staan.

15. Adresveranderingen
De leden van de Drafrennen Tongeren zullen elke verandering van hun persoonlijke gegevens (adres, e-mail of telefoonnummer) melden op het secretariaat van de renbaan of via e-mail (drafrennentongeren@hotmail.com).


III) Weddenschappen

16. Niet officiële weddenschappen.
Iedere inbreuk op de wet op de kansspelen zal zonder uitzondering gemeld worden aan de officiële instanties.


IV) Bepalingen aangaande de procedure.

17. Onderzoek
Wanneer het onderzoek is afgelopen en afgerond, maakt/maken de verantwoordelijke(-n) aangestelden en/of commissaris(-sen) van het onderzoek een verslag op over zijn/hun vaststellingen en bevindingen.
De lokale aangestelden en/of koerscommissaris(-sen) kunnen de betrokkene(-n) als gevolg van de ernst van de door hem/haar gepleegde feiten elke toegang tot de volledige renbaanaccommodatie onmiddellijk verbieden.  Dit verbod is uitvoerbaar de dag na het versturen van een aangetekende brief.  De verzendingsdatum wordt bepaald door de poststempel.  De lokale en/of koerscommissarissen maken zijn/hun verslag en/of hun beslissingen over aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren.

18. Oproeping.
De betrokkene(n) wordt opgeroepen bij aangetekende zending om te verschijnen voor de Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren op een bepaalde zitting.  Deze oproeping stelt de betrokkene(n) in kennis van de feiten, die hem ten laste worden gelegd alsook van de plaats, de dag en het uur van de zitting.  De oproeping wordt uitgewerkt door het secretariaat van de Drafrennen Tongeren.

19. Getuigenverhoor.
In uitzonderlijke gevallen kunnen er getuigen gehoord worden op de zitting. Hiervan wordt dan een lijst aan de betrokkene meegedeeld uiterlijk op de eerste zitting. Bovendien kan de betrokkene ten laatste op het einde van de eerste zitting vragen dat bepaalde getuigen gehoord zouden worden.

20. Juridische bijzitter.
Ter zitting kan de Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren bijgestaan worden door een juridische bijzitter. Deze bijzitter woont de zitting bij en kan deelnemen aan de deliberaties zonder deel te nemen aan de stemming.

21. Zitting.
De Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren behandelt dergelijke zaken in gesloten zitting, tenzij de betrokkene de behandeling van de zaak in openbare zitting vraagt.

22. Beraadslaging en uitspraak.
De Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren beraadslaagt bij twee derde meerderheid. Wanneer de uitspraak niet ter zitting wordt uitgesproken, wordt de betrokkene ter zitting geïnformeerd over de datum van de uitspraak.  De beslissing van de Raad van Bestuur van Drafrennen Tongeren wordt uitgesproken in eerste en laatste aanleg, zodat tegen de genomen beslissing geen enkel rechtsmiddel openstaat.

23. Kennisgeving van de uitspraak.
Het secretariaat van Drafrennen Tongeren zal haar beslissing laten betekenen bij aangetekende zending aan de betrokkene, zijn raadsman en eventueel aan de betrokkene koerscommissarissen.