TRAININGSNIEUWS

Op de bestuursvergadering van 26.02.15 werd eenparig beslist dat er niet met gemotoriseerde voertuigen op de renbaan of binnenpiste getraind mag worden.
Sur notre réunion du comité du 26.02.15 on a décidé unanime qu'on ne peut pas du tout entraîner sur la piste ou piste intérieur avec des véhicules motorisées.  

Enkel bereden paarden, ingespannen paarden in sulky of trainingskar mogen de renbaan betreden.
Seulement les chevaux montés ou les chevaux attelé en sulky peuvent être sur la piste.


Onderhoud renbaan / Nettoyage de la piste:

Niemand buiten de bestuursleden en de aangeduide helpers mogen het materiaal van de VZW nog gebruiken of bedienen.
De piste slepen op eigen initiatief is streng verboden zelfs met eigen materiaal en voertuigen.
Ne personne, sauf les membres du comité et les personnes d'aide indiquées, peut utiliser ou servir le matériel de l'ASBL.
Traîner la piste sur propre initiative est interdit sévèrement, même avec son propre matériel et véhicules.  

Technisch verantwoordelijke voor de renbaan, de heer Laurens Barzeele, aanhoort uw verzoeken, voorstellen of klachten en zal deze in samenspraak met de bestuursleden bespreken en indien mogelijk en nodig oplossen.
Monsieur Laurens Barzeele (0472/46 91 85) est le responsable technique pour la piste. Il vous aide avec vous demandes, propositions ou plaintes et il les discutera en collaboration avec les membres du comité et en cas de possibilité, il les résoudra. 
Our Team
Technisch verantwoordelijke/ Responsable technique de la piste:     
-
Laurens Barzeele (0472/46 91 85)
- onderhoud van de piste: alle werken en uitvoeringen kunnen enkel met zijn goedkeuring
  soutien de la piste: tous les travaux et élaborations ne peuvent seulement être fait avec son     permission     
- onderhoud logistiek materiaal / soution du matériel logistique
​- onderhoud boxen / soutien des boxes

Verantwoordelijke boxen / Responsable boxes:         
- Gina Bex (0471 810299)
- eindverantwoordelijke voor verhuur van de boxen 
  responsable finale pour la location des boxes 
- onderling ruilen kan enkel mits toestemming van de verantwoordelijke
  on peut changer de boxes entre eux mais seulement quand on a eu la permission du
  responsable


OPGELET: zelfs bij training is het dragen van een helm verplicht!
ATTENTION: même quand on entraîne un chevaux, on doit porter un casquet!!